Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz powierzchnie referencyjne.

I. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowanych według kryteriów HCVF (High Conservation Value Forests) adaptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC - Polska".

 

Lp.

Kategoria

HCVF

Powierzchnia

[ha]

Identyfikacja form ochrony

1

HCVF 1.1.a)

659,24

Obszar chroniony w formie rezerwatów częściowych

2

HCVF 1.2.

846,57

Ostoje zagrożonych i ginących gatunków.

3

HCVF 2.

1577,38

Ostoje SOO i OSO sieci Natura 2000.

4

HCVF 3.1.

2,49

Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej – Bór bagienny.

5

HCVF 3.2.

11406,23

w tym  803,77

           599,97

Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

- Grądy subkontynentalne,

- Łęgi olszowo-jesionowe.

6

HCVF 4.1.

538,53

Lasy wodochronne

7

HCVF 4.2.

716,71

Lasy glebochronne

8

HCVF 6.1

10,20

Lasy kluczowe dla społeczności lokalnej

 

RAZEM

5757,35

-

 

II. W ramach ochrony różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych na terenie Nadleśnictwa Dwukoły zostały wyznaczone tzw. powierzchnie referencyjne, czyli ostoje organizmów roślinnych i zwierzęcych związanych z rozkładającym się drewnem . Są to fragmenty drzewostanów, w których szczególnie są chronione drzewa martwe, ulegające naturalnemu procesowi rozkładu.


 

Pow.

[ha]

Procentowy

udział w stosunku

do pow. nadleśnictwa

Ekosystemy referencyjne

rezerwaty

453,14

 

HCFV 3.1

1,62

 

drzewostany w ekstremalnych

warunkach wzrostu

541,02

 

Razem powierzchnie referencyjne

995,78

5,9

Powierzchnie ochronne

lasy wodochronne

317,46

 

lasy glebochronne

707,83

 

Razem powierzchnie ochronne

1025,29

6,1

Ogółem ekosystemy referencyjne

+ powierzchnie ochronne

2021,07

12

 

Obszary te podlegają procedurze konsultacji społecznych.

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie wyznaczanych obszarów:

- Dorota Wójcicka

  e-mail: dorota.wojcicka@olsztyn.lasy.gov.pl, tel. (23) 655 90 29

Mapki z naniesionymi obszarami referencyjnymi i HCVF oraz formularz do konsultacji społecznych dostępne są do pobrania jako załączniki.