Wydawca treści Wydawca treści

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) oraz powierzchnie referencyjne.

I. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowanych według kryteriów HCVF (High Conservation Value Forests) adaptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC - Polska".

 

 

II. W ramach ochrony różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych na terenie Nadleśnictwa Dwukoły zostały wyznaczone tzw. powierzchnie referencyjne, czyli ostoje organizmów roślinnych i zwierzęcych związanych z rozkładającym się drewnem . Są to fragmenty drzewostanów, w których szczególnie są chronione drzewa martwe, ulegające naturalnemu procesowi rozkładu.

 

Obszary te podlegają procedurze konsultacji społecznych.

Osoba wyznaczona do kontaktu w sprawie wyznaczanych obszarów:

- Milena Plona

  e-mail: magda.borkowska@olsztyn.lasy.gov.pl, tel. (23) 6559029

Mapki z naniesionymi obszarami referencyjnymi i HCVF oraz formularz do konsultacji społecznych dostępne są do pobrania jako załączniki.