Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty to wydzielone obszary o szczególnych wartościach przyrodniczych, zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Ogranicza się tam gospodarkę leśną. Spośród 1441 rezerwatów, które mamy obecnie w Polsce, 671 to rezerwaty leśne o łącznej powierzchni ponad 61 tys. ha. Rezerwaty stanowią 1,6 proc. powierzchni lasów zarządzanych przez LP.

W zasięgu Nadleśnictwa Dwukoły położonych jest sześć rezerwatów przyrody o łącznej pow. 662,29 ha:

  • Rezerwat  fitocenotyczny „Olszyny Rumockie" o powierzchni 148,95 ha, położony na terenie gminy Lipowiec Kościelny, w leśnictwie Mostowo. Głównym przedmiotem ochrony są naturalne zbiorowiska łęgów i olsów.
  • Rezerwat fitocenotyczny „Gołuska Kępa" o pow. 9,90 ha, położony w gminie Bieżuń w leśnictwie Krzeczanowo. Głównym przedmiotem ochrony jest wielogatunkowy las, na siedliskach łęgowych oraz grądowych w dolinie rzeki Wkry.
  • Rezerwat biocenotyczno-fitocenotyczny „Dolina Mławki" o powierzchni 147,41 ha położony na terenie gminy Szreńsk w leśnictwie Ratowo. Głównym przedmiotem ochrony są zbiorowiska olsu i olsu jesionowego
  • Rezerwat fitocenotyczny „Baranie Góry" o pow. 176,62 ha, położony w gminie Lipowiec Kościelny na terenie leśnictwa Mostowo. Głównym przedmiotem ochrony jest krajobraz o urozmaiconej rzeźbie z bogatymi drzewostanami dąbrowy pełnikowej.
  • Rezerwat fitocenotyczny „Góra Dębowa" o powierzchni 163,32 ha, położony na terenie gminy Iłowo, w leśnictwie Narzym, Iłowo. Głównym przedmiotem ochrony jest pagórkowaty krajobraz z wiekowymi drzewostanami.
  • Rezerwat torfowiskowy „Świńskie Bagno" o pow. 16,10 ha, położony na terenie gminy Iłowo w leśnictwie Białuty. Głównym przedmiotem ochrony są ekosystemy torfowiskowe i leśne.